FAQ

Veelgestelde vragen

Alles
Algemeen
Prefab Modules
VIDALCO
Wat zijn de grootste voordelen van VIDALCO Prefab Modules?
 • 100% machinaal geprefabriceerde vloerverwarming/-koeling.
 • Machine digitaal aan te sturen middels bijvoorbeeld Autocad of Revit.
 • Zeer minimale productietijd op de bouw.
 • Volledig vlak product.
 • Efficiënt dubbel meander leidingbeloop.
 • Uitermate geschikt voor prefab (beton) bouw, circulaire bouwsystemen, kant-en-klaarvloeren.
 • Met minimale benodigdheden aan te leggen.
Wat zijn de algemene voordelen van vloerverwarming /-koeling?
 • Geen elementen (radiatoren/convectoren) meer aan de wand nodig, maximale ruimtebenutting.
 • Minder/geen ronddwarrelend stof in de woning.
 • Goede combinatie met laag temperatuur opweksystemen.
 • Systeem geschikt voor zowel verwarmen als koelen (topkoeling).
 • Energiezuinig.
 • Comfortabel binnenklimaat, al heeft elk mens natuurlijk zijn eigen comfortbeleving.
Wat zijn de minimale benodigdheden?

Wat is een dubbel meander verlegpatroon?

Door het toepassen van een dubbel meanderpatroon vindt, net als bij bijvoorbeeld het slakkenhuispatroon, een optimale verdeling van aanvoer- en retourwarmte plaats.  Doordat de aanvoer en retour om en om (om de twee slagen) door het vloerveld lopen wordt warmte optimaal en egaal verdeeld.

Optimale warmtespreiding dubbel meanderpatroon (Rood=Aanvoer Blauw=Retour)

Geeft dubbel meander daadwerkelijk een egale warmtespreiding?

Het antwoord hierop is JA!

Vloerverwarming is “massa”verwarming, dat wil zeggen dat de gehele gebouw“massa” in de te verwarmen ruimte uiteindelijk een zo gelijkmatig mogelijke temperatuur aan gaat nemen, indien goed aangelegd.

Op onderstaande afbeeldingen is hiervan een onderbouwing te zien middels warmtebeelden van een door ons aangelegd systeem.
Hierop is te zien dat de vloer, nadat het systeem enige tijd in bedrijf is, een egale temperatuur heeft.

Ook de overige massa zoals opgaande wanden nemen naar verloop van tijd de ruimtetemperatuur aan.

Liggen bij hart op hart 150mm de leidingen dicht genoeg op elkaar?

Bij het ontwikkelen van prefab-/modulaire oplossingen worden standaard keuzes gemaakt welke ervoor zorgen dat de oplossing geschikt is voor het grootste gedeelte van het toepassingsgebied (95%). Eén van deze door ons gemaakte standaard keuzes is de verlegafstand van h.o.h. 150mm.

Uiteraard bekijken wij de geschiktheid per project, maar over het algemeen kan gezegd worden;

Gemiddeld warmteverlies bij een woning v.v. WTW en een RC van 4,5/5 m2K/W is ca. 35 watt per m2
Gemiddeld warmteverlies bij een woning v.v. Systeem C en een RC van 4,5/5 m2K/W is 40/45 watt per m2

Het af te geven vermogen bij een stooklijn van 35°C/30°C is 64 watt per m2 (ruimtetemperatuur 20°C).

Bij een warmtepomp woning wordt dus al snel minimaal 50% meer capaciteit aangebracht dan nodig is bij deze verlegafstand.

Bij stadsverwarmingsprojecten (hogere stooklijn) is dit al snel 100% of (veel) meer.

Het aanbrengen van te veel vermogen heeft geen positieve effecten voor de comfortbeleving van het systeem.

Helpt dichter bij elkaar leggen van leidingen om koudeval tegen te gaan?

Zoals bij de voorgaande vraag reeds benoemd is hebben wij, bij een verlegafstand van 150mm, in de meeste gevallen leidingen al dichter bij elkaar liggen dan de conform ISSO 49 te berekenen minimale verlegafstand.

Om de vraagstelling goed te kunnen beantwoorden moeten we eerst afpellen welke soorten koudeval er zijn. We onderscheiden in woningen grofweg twee soorten “koudeval”:

 1. Koudeval door raampartijen.
 2. Koudeval door ventilatieroosters in de gevel (systeem C ventilatie).

Bij de volgende vragen zullen wij op beide koudeval soorten in gaan.

Helpt dichter bij elkaar leggen van leidingen koudeval door raampartijen tegen te gaan?

Ter plaatse van ramen en deuren wordt door opdrachtgevers soms een verdichte strook vloerverwarming gevraagd. Echter doordat wij in basis al meer egaal verwarmingsvermogen aanbrengen is het nog verder bij elkaar brengen van leidingen dan de standaard verlegafstand van hart op hart 150mm niet nodig. Dit wordt ook onderbouwd met onderstaande voorbeeldberekening.

U waarde HR++ Glas=                                              ca 1,2 W/m2K

Warmteverlies per m2 raam=                                 ca 40 W/m2

Hoog kozijn in woning=                                            2m

Warmteverlies hoog raam(750mm breed)=       60 watt (bij –10ºC buitentemperatuur)

Het warmteverlies van het in bovenstaande berekening genomen raam en omstandigheden kan vanuit voorliggende 2m2 vloerverwarming meer dan afdoende afgedekt worden. Daarnaast is koudeval niet te compenseren middels stralingswarmte, zie hiervoor een nadere toelichting bij de volgende vraag .

Daarbij dient gezegd te worden dat het warmteverlies bij een erg ongunstige buitentemperatuur (-10°C) is bepaald welke ver afwijkt van gemiddelde buitentemperaturen (zie onderstaande tabel). In de praktijk blijkt dat de temperatuur van de raampartij aan de binnenkant maximaal 2-4° C lager ligt dan de overige constructietemperatuur.

In de ISSO 49 Kwaliteitseisen vloer- en wandverwarming en vloer- en wandkoeling (2004) wordt geadviseerd om bij raam- en deursparingen de slangen dichter bij elkaar te leggen dan de berekende verlegafstand. Hedendaagse berekende verlegafstand voor EPC 0,4 woningen ligt vaak op hart op hart 250/300mm. Met hoh 150mm voldoen wij hieraan. Uiteraard geldt ook hierbij dat wij dit altijd per project zullen bekijken en beoordelen, want voor elke regel bestaat een uitzondering.

Helpt dichter bij elkaar leggen van leidingen koudeval door ventilatieroosters in de gevel tegen te gaan?

Soms wordt een woning nog voorzien van ventilatieroosters in de ramen (systeem C ventilatie). In dat geval stroomt koude buitenlucht naar binnen om de binnenlucht te verversen. Anders gezegd stroomt er ventilatielucht met de heersende buitentemperatuur de woning in, wat kan leiden tot lokaal discomfort. Dit is in een normale wintermaand al snel 15°C kouder dan de ruimtetemperatuur.

Deze vorm van tocht/koudeval ERVARING kan in geen geval opgelost worden middels het vloerverwarmingssysteem, zelfs niet door slangen zo stijf mogelijk tegen elkaar aan te leggen.

Een vloerverwarmingssysteem verwarmt de vloer door middel van warmtestraling (radiatie). Doordat de vloer met een lage temperatuur wordt verwarmd en, zoals in voorgaande pagina’s te zien is, een egale oppervlakte temperatuur heeft, is er nauwelijks tot geen sprake van convectie.

Om koude luchtstromen te kunnen verwarmen is ten allen tijde een systeem nodig die zorgt voor menging van warme en koude luchtdeeltjes door convectie.

Wij raden dan ook ten allen tijde aan om ten aanzien van het voorkomen van koudevalklachten door ventilatieroosters goed te kijken naar eventuele aanvullende benodigde voorzieningen middels straling of convectie. Voorkomen dient te worden dat koude lucht wordt toegevoerd middels bijvoorbeeld roosters in combinatie met een vloerverwarmingssysteem. Bij ventilatiesysteem D (mechanische toe- en afvoer van lucht) ontstaan dergelijke klachten doorgaans niet.

Helpt dichter bij elkaar leggen van leidingen om koudeval tegen te gaan? (conclusie)

Met de huidige toegepaste laag temperatuur systemen wordt doorgaans op slechts een aantal momenten per dag warmwater door het verwarmingssysteem getransporteerd. Het is dan ook maar zeer de vraag of dit op die momenten gebeurt wanneer eindgebruiker/consument eventuele koudeval klachten ervaart.

Zoals toegelicht per situatie heeft het dichter bij elkaar leggen van leidingen dan ook niet het gewenste effect.

Moet het systeem niet in hoh 100mm gelegd worden omdat er gekoeld wordt?

In onderstaande tabel is te zien wat de afgifte van de vloerverwarming en -koeling is bij de meest voorkomende stooklijnen en bijbehorende opweksystemen.

Figuur 2 Indicatiegetal afgifte vloerverwarming per m2 (uitgangspunt dekvloer 60mm zonder tussenisolatie, steenachtige of pvc vloerafwerking)

Koelzijdig heeft het aanleggen van hoh 150mm ten opzichte van hoh 100mm een iets lagere opname per m2 aan koelvermogen. Echter is dit verschil marginaal (gemiddeld 0,2-0,5°C per m2 vloer) te noemen.

Het aanleggen van een verlegafstand van hoh 100mm om het koelvermogen te verhogen zal een bijna te verwaarlozen effect hebben.

In het VIDALCO systeem worden koppelingen toegepast, is dit verantwoord?

Wij werken met geprefabriceerde modules, dit wil zeggen dat het systeem grotendeels door een robot vervaardigd is en alleen op de bouwplaats nog op de verdeler aangesloten/gekoppeld dient te worden.

Deze koppelingen worden gemaakt middels daarvoor speciaal geteste en gecertificeerde materialen. Wij maken gebruik van een gecertificeerd leidingsysteem met bijbehorende perskoppelingen. Deze koppelingen zijn voorzien van alle benodigde keuren en attesten en door de fabrikant verzekerd gegarandeerd van een juiste werking en levensduur. Leidingen worden ten allen tijde voor de stort van een vloer afgeperst om een eventuele lekkage definitief uit te sluiten.

Het toepassen van koppelingen in een vloerverwarmingssysteem is iets wat men in de “traditionele” vloerverwarmingsmarkt niet gewend is. Daarentegen zijn koppelingen in gas-, water- en radiatorinstallaties algemeen geaccepteerd en veelvuldig toegepast. Bij het ontwikkelen van nieuwe systemen moeten soms ook andere productkeuzes gemaakt worden. Het toepassen van koppelingen in het systeem is er hier één van.

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar tegen het toepassen van koppelingen, mits deze goed en door een vakbekwaam persoon zijn aangelegd.

Welk type vloerafwerking is geschikt voor vloerverwarming/-koeling?

Over het algemeen kan gezegd worden dat hoe lager de warmteweerstand van een vloer is, hoe beter dit is in combinatie met een vloerafgiftesysteem. Wij adviseren dan ook een vloer te kiezen met een maximale warmteweerstand (RC) van 0,05 m².K/W.

Indien de warmteafgifte van uw toekomstige vloer afwerking hoger is dan hoeft dit geen probleem te zijn. Maar het is dan wel verstandig om hier even door ons of een andere expert aan te laten rekenen.

De leverancier van uw toekomstige vloerafwerking kan u voorzien van een goed advies ten aanzien van de geschiktheid van deze vloer in combinatie met een vloerafgiftesysteem.

Heeft VIDALCO een opstookprotocol voor het in bedrijf stellen van het vloer afgiftesysteem?

Het opstoken van het vloerverwarmingssysteem dient altijd in nauwe samenspraak te gaan met de leverancier van uw afwerkvloer. Deze specialistische partij weet exact wat de optimale wijze van opstoken van uw vloer is, dusdanig dat deze geen onvolkomenheden zal veroorzaken in de kwaliteit van uw vloer.

Om deze reden stellen wij geen standaard opstookprotocol online beschikbaar. Desgewenst hebben wij voor onze klanten wel een standaard opstookprotocol beschikbaar. Deze kunt u opvragen bij uw VIDALCO contactpersoon.

Advies aan toekomstig gebruikers van vloerverwarmings- en koelingssystemen in nieuwe gebouwen.

In huidige nieuwbouwwoningen en- gebouwen is, vanwege de hoogwaardige schil, nog maar een beperkte warmtevraag aanwezig. Om die reden zal het vloerverwarmingssysteem dan ook grotendeels niet in bedrijf zijn.

Energetisch is dit natuurlijk zeer positief. Echter heeft dit wel tot gevolg dat de “warme voeten ervaring” van oude vloerverwarmingssystemen niet meer aanwezig is. Bij duurzame opwek (bijv. warmtepompprojecten) wordt ook nog eens gestookt op een erg lage temperatuur, waardoor de leidingen in de vloer überhaupt minder voelbaar worden. Het systeem zorgt er vooral voor dat de gehele gebouwmassa een egale/gelijkmatige binnentemperatuur heeft.

Uiteraard kan men bijvoorbeeld rekening houden met de wijze van stoken middels bijvoorbeeld fijnmazig afstemmen van regeltechniek op aanwezigheid (’s avonds de thermostaat omhoog), maar dit is vanuit energetisch oogpunt niet aan te bevelen. Wij adviseren ten allen tijde het systeem zoveel als mogelijk op eenzelfde temperatuur per ruimte te laten staan.

Onze opdrachtgevers adviseren wij dit ten allen tijde met bewoners te communiceren.

Wat zijn de verschillen tussen prefab en traditionele vloerverwarming?
 • Traditionele vloerverwarming voeren we uit in een slakkenhuispatroon en prefab in dubbel meanderpatroon.
 • Prefab vloerverwarming van VIDALCO is de snelste weg naar succes in de bouw. 80% snellere legtijd en minder personeel nodig op de bouwplaats.
 • Prefab vloerverwarming en verdelerborden garanderen topkwaliteit. Fabricage in een gecontroleerde omgeving zorgt voor duurzame en betrouwbare verwarmingssystemen.
 • Onze oplossing is eenvoudig te monteren. Geen lange uren gebukt staan en dus geen fysieke belasting voor onze monteurs. Dat is efficiëntie in actie!
Hoe werkt verwarmen via vloerverwarming?
 1. In de vloer worden verwarmingsbuizen nauwkeurig geïnstalleerd.
 2. Een warmtebron, zoals een ketel of warmtepomp, verwarmt water dat door deze buizen stroomt.
 3. De vloer fungeert als warmteopslagmedium en absorbeert de warmte van het water.
 4. De warmte wordt gelijkmatig uitgestraald vanuit de vloer naar de omringende ruimte.
 5. Dit resulteert in een comfortabele en gelijkmatige verwarming, zonder de hinder van radiatoren.
 6. Voordelen: energiezuinig, efficiënte warmteverspreiding en ruimtebesparend
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.